Rodzaje pism

Pisma przewodnie - krótkie, często jednozdaniowe, informujące o przesłanych dokumentach. Pismo przewodnie dołącza się do dokumentów wtedy, gdy mogą one być niezrozumiałe dla odbiorcy lub gdy wymagają dodatkowych informacji.

Listy grzecznościowe - ich forma zbliżona jest do listów prywatnych, sa stoso wane między instytucjami a osobami prywatnymi. Mogą to byc gratulacje, podziękowania, kondolencje itp.

Pisma informacyjne - powinny zawierać wyczerpujące informacje, a jednocześnie być zwiezłe i krótkie. Należą do nich np. zawiadomienia, notatki, komunikaty, sprawozdania, protokoły itp.

Pisma transakcyjne - pociągają one za sobą określone skutki prawne. Takim pismem jest np. zamówienie - odbiorca jest zobowiązany do odebrania towaru i uiszczenia należności, a dostawca ma podstawę do realizacji zamówienia. Umowy - można je zawierać poprzez wymiane pism lub sporządza się je specjalnie: wówczas w tytule piszemy UMOWA. W treści znajdują się: informacje dotyczące osób zawierających umowę, miejsca, daty, opis przedmiotu umowy oraz warunków, do jakich zobowiązują się obie strony. Treść umowy sporządzana jest w formie punktów lub paragrafów.

Decyzje lub Postanowienia - pisma te zawierają: tytuł ( Decyzja lub Postanowienie ), dane dotyczące adresata, do którego są skierowane, nazwę organu wydającego, informacje dotyczące przedmiotu decyzji lub postanowienia, a także datę i powołanie się na przepisy.

Wewnętrzne akta normatywne - są to pisma wydawane przez kierownictwo zakładu pracy. Należą do nich np.:zarządzenia dyrektora, okolniki, regulaminy.

 

Psikus.net © 2007-2011

Strona główna | Polityka Prywatności